ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Φ. 2018-1021

Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος στους ελαιοπαραγωγούς  της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. μέσω της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις κομπόστ παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού 
 • Εκπαίδευση στο σύνολο των παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων και οδηγιών λίπανσης/ εφαρμογής ανά παραγωγό

Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων για την Ο.Ε.Φ.

 

Με τη δραστηριότητα Γi η Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. στοχεύει στην εξαγωγή βέλτιστων καινοτομικών πρακτικών για την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού, για την κατάλληλη λίπανση, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση του παραγόμενου ελαιοκάρπου και άλλες χρηστικές πρακτικές. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Εκπαίδευση στην καταγραφή δεδομένων
 • Μελέτη/ επεξεργασία εδαφολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού – διανομή σε 320 παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 320 παραγωγών της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού, αποτελούμενο από μονάδα καταγραφής (data-logger) και τηλεμετρίας συνοδευόμενη από ηλιακό συλλέκτη, λογισμικό λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων, καθώς και αισθητήρες μέτρησης, θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα, βροχόπτωσης, διύγρανσης φύλλων, ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, διεύθυνσης ανέμου, ταχύτητας ανέμου και  προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και αλατότητας εδάφους. 

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.1 αποσκοπεί στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Αξιολόγηση κατάρτισης

Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii.2, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων
 • Εκπαίδευση των παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων
 • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

Με στόχο την δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών-μελών της, η Ο.Ε.Φ. εφαρμόζει τη δράση Γiv. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

 Προμήθεια ανοξείδωτης αντλίας μετάγγισης ελαιολάδου 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και στο πλαίσιο της δράσης Δvi.1, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε ένα (1) τεμάχιο ανοξείδωτης αντλίας χαμηλών στροφών για μετάγγιση ελαιολάδου, Liverani maxi 600RPM.

Προμήθεια γεμιστικού ελαιολάδου

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της δράσης Δiv.3, προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) τεμαχίου ημιαυτόματου γεμιστικού- ζυγιστικού δοχείων HMZ 1ΚΕ/ΙΝΟΧ με inox βάση δαπέδου, inox τραπέζι έδρασης και βάση με inox  ράουλα, στο πρώτο έτος του προγράμματος.

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση 

Η Ο.Ε.Φ. προκειμένου να διαφύλαξη την ποιότητα του προμηθευόμενου ελαιολάδου και ως συνέπεια του συσκευασμένου ελαιολάδου θα προχωρήσει στην επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων μέσω της δράσης Δiv.10. Η δράση αυτή θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018 – 2021. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες. 

Προμήθεια γευσιγνωστικού εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της δράσης Δv.1 και στην εφαρμογή του πρώτου έτους του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε τέσσερεις (4) καμπίνες οργανοληπτικών δοκιμών, τέσσερα (4) υδατόλουτρα Ettore Pasquali Ιταλίας και διακόσια (200) ποτήρια  μπλε χρώματος με τα αντίστοιχα καπάκια.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών)
 • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Αναλύσεις ελαιολάδου και νερού
 • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων/ ευκαιριών
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS Α.Ε.
 • Έκδοση πιστοποιητικού

 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Μέσω της δράσης ΣΤi, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει να υλοποιήσει ένα στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας για την ανάδειξη των δράσεων και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό.  Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες προπαρασκευαστικές ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης – Προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας, ενημερωτικό υλικό και οργανωτικά δεδομένα
 • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής – Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας

Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποίησε και κατ’ επέκταση τα οφέλη τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο
της δραστηριότητας Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια
ανοξείδωτης αντλίας μετάγγισης ελαιολάδου” του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.
ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και
615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, περιόδου 2018 – 2021.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο
της δραστηριότητας Δiv.3 με τίτλο “Προμήθεια
γεμιστικού ελαιολάδου” του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ.
Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021

Για δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο
της δραστηριότητας Δv.1 με τίτλο “Προμήθεια
γευσιγνωστικού εξοπλισμού” του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ.
Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
περιόδου 2018 – 2021

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.10 με τίτλο “Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο “Προμήθεια τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού” στο πλαίσιο της δράσης Γi του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.1

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.1 με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος στους ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γi

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γi με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων για την ΟΕΦ”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii.1

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.1 με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii.2

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.2 με τίτλο “Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiv

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiv με τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εii

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Εii με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤi

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤi με τίτλο “Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤii

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤii με τίτλο “Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.1

Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια ανοξείδωτης αντλίας μετάγγισης ελαιολάδου

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.3

Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια γεμιστικού ελαιολάδου

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δv.1

Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια γευσιγνωστικού εξοπλισμού”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.10

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Δiv.10 με τίτλο “Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γi

Επιλογή  Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γi με τίτλο

“Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων για την ΟΕΦ ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ