Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 845 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της ΟΕΦ.

 

Η ΟΕΦ θα προχωρήσει στην εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για 845 από τους παραγωγούς της και στην εκπαίδευση τους στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επιπλέον προβλέπεται ετήσια Πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης ως αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από τους 845 παραγωγούς.

Έτσι θα διασφαλίζεται η ποιοτική παραγωγή του ελαιόλαδου ΠΓΕ Λακωνία που παράγεται στην περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ.

 

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Διεξαγωγή ετήσιων σεμιναρίων στους παραγωγούς της ΚΑΣΕΛΛ ΟΕΦ του ΣΟΔ σε θέματα όπως:

• Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την καλλιέργεια

• Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

• Εξοικονόμηση νερού

• Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση υποπροϊόντων της καλλιέργειας (π.χ νέες τεχνικές κλαδέματος κλπ)

• Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (π.χ κατσίγαρος και λύματα ελαιοτριβείου)

• Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας ή οποία θα επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών της ομάδας και του τυποποιητηρίου.

 

Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τους παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, παλετοκιβωτίων και μηχανήματος διαλογής πυρήνα για την εξαγωγή κουκουτσιού.

 

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων.

Στην εν λόγω δράση προβλέπεται η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως ενδεικτικά: δεξαμενές, μηχάνημα κλιματισμού για ελαιοτριβείο, σύστημα Αζώτου για δεξαμενές (ΑΣ Αγίου Δημητρίου Ζάρακα), κλαρκ, σιλό για πυρήνα κ.α.

 

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Η ΟΕΦ θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του ΠΓΕ ελαιολάδου ΛΑΚΩΝΙΑ που τυποποιεί και εμπορεύεται προς όφελος όλων των ελαιοπαραγωγών μελών της, θα εφαρμόσει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου.

 

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και ετήσια πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ δηλαδή στις εγκαταστάσεις των πέντε μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ΑΣ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, ΑΣ Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, ΑΣ Ασωπού, ΑΣ Αγγελλώνας και ΑΣ Νομίων- Φουτίων Μονεμβασιάς) και στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ και την ανάπτυξη, εφαρμογή και ετήσια πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ.

 

Στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας του Προγράμματος και της αποτελεσματικότητας του